La signatura electrònica al sector immobiliari: avantatges i usos

Tots els sectors poden beneficiar-se de la signatura electrònica i el sector immobiliari també. Es tracta d’un sector en el qual es realitzen nombroses transaccions que requereixen la signatura de documents i contractes. En aquest post t’explicarem la utilitat de la signatura electrònica per a les immobiliàries.

En quins documents immobiliaris es pot utilitzar la signatura electrònica?

En el sector immobiliari es pot utilitzar la signatura electrònica de diferents formes com les següents:

 • Contractes de compravenda o lloguer. Dues de les operacions més habituals en el mercat immobiliari són la compravenda (d’habitatges, oficines, locals comercials, naus o terrenys) o el lloguer. Es tracta de contractes que han d’estar signats per les dues parts per tal de deixar constància de la voluntat i acceptar els acords del contracte.
 • Ofertes de compravenda o arrendament. Tant la signatura d’un lloguer com la d’una compravenda solen anar precedides d’un procés de negociació en el que les parts s’envien mútuament ofertes i contraofertes fins a arribar a l’acord final sobre els principals aspectes dels contractes: renda, preu, durada, obligació de compliment, garanties, etc.
 • Contracte d’arres. El contracte d’arres és el document que se signa abans d’una compravenda i en el que es reflecteix la voluntat dels signants de comprar o vendre un immoble.
 • Encàrrecs de venda o lloguer. Les consultores immobiliàries i les agències del sector han de signar amb els seus clients encàrrecs de venda i de lloguer amb els propietaris perquè se’ls reconegui per escrit els seus honoraris en cada operació.
 • Documents interns de l’empresa. En el seu dia a dia les empreses immobiliàries utilitzen infinitat de documents interns en els quals es pot utilitzar la signatura electrònica com ara contractes amb proveïdors de productes o serveis (per exemple, contractes amb portals immobiliaris per publicitar els immobles en venda o lloguer), contractes de treball, etc.

Tots els documents que hem descrit es poden signar amb una signatura electrònica de manera que la gestió de l’agència immobiliària sigui més àgil.

Quins avantatges té la signatura electrònica en el sector immobiliari?

Els avantatges de la signatura electrònica en el sector immobiliari són els següents:

 • Validesa legal. La signatura electrònica de documents relatius a transaccions immobiliàries és totalment vàlida d’acord amb els següents articles:
   • Article 25 del Reglament eIDAS que estableix que la signatura electrònica qualificada tindrà un efecte jurídic equivalent al de la signatura manuscrita.
   • Article 23 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que estableix el següent:
    • Els contractes formalitzats per via electrònica produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic, quan concorrin el consentiment i els altres requisits necessaris per a la seva validesa.
    • Els contractes electrònics es regiran pel disposat en aquest Títol, pels Codis Civil i de Comerç i per les restants normes civils o mercantils sobre contractes, en especial, les normes de protecció de consumidors i usuaris i d’ordenació de l’activitat comercial.
    • Perquè sigui vàlida la formalització de contractes per via electrònica, no serà necessari el previ acord de les parts sobre la utilització dels mitjans electrònics.
    • Sempre que la Llei exigeixi que el contracte o qualsevol informació relacionada amb el mateix, consti per escrit, aquest requisit s’entendrà satisfet si el contracte o la informació es conté en un suport electrònic.
 • Cura del medi ambient. El fet d’utilitzar la signatura electrònica redueix l’ús del paper, tinta i altres recursos, raó per la qual és més respectuós amb el medi ambient.
 • Estalvi de temps. Els tràmits de signatura de documents entre comprador i venedor, inquilí i propietari i agència immobiliària i client, són molt més ràpids.
 • Seguretat. La signatura electrònica és completament segura i permet tenir certesa de la identitat dels signants i de la integritat del document signat.

Quin tipus de signatura es pot utilitzar en el sector immobiliari?

Referent a la signatura electrònica és necessari posar de manifest que existeixen diferents tipus: la signatura electrònica simple i l’avançada. Cada tipus s’utilitza en casos diferents en el sector immobiliari:

 • La signatura electrònica simple sol utilitzar-se en documents més senzills, com ara una sol·licitud de vacances d’un treballador d’una agència immobiliari, per exemple.
 • La signatura electrònica avançada aporta més seguretat, per tant se sol utilitzar en documents contractuals com ara contractes de compravenda, arrendaments, contractes d’arres, opcions de compra o encàrrecs de venda o lloguer a favor de l’agència immobiliària.

A conseqüència de l’anterior, la signatura electrònica en el sector immobiliari en general i en la compra i lloguer d’habitatge en particular, suposa una agilització de les gestions que garanteix l’operació i ofereix seguretat i confiança a totes les parts implicades.

Feu un comentari