Què és el segell de temps i per què és important per a la signatura electrònica?

Quan se signa un document com un contracte de lloguer, per exemple, és fonamental conèixer el moment exacte en què s’ha signat per determinar-ne la durada i l’entrada en vigor de les obligacions que regula. En aquest sentit, el segellat del temps de la signatura electrònica garanteix la data i l’hora en què es va produir la signatura, aportant seguretat i integritat al document i al procés de signatura. En aquest article us expliquem en què consisteix i per què és important.

El segell de temps a la signatura electrònica és important perquè és l’element que garanteix la integritat de la signatura, és a dir, que és segura i que el document no s’ha modificat.

Què és el segell de temps de la signatura electrònica?

El segellat del temps a la signatura electrònica es regula al Reglament eIDAS que a l’article 3 el defineix com a “dades en format electrònic que vinculen altres dades en format electrònic amb un instant concret, aportant prova que aquestes últimes dades existien en aquell instant”.

A més, el Reglament eIDAS defineix el segell qualificat de temps electrònic com un segell de temps electrònic que compleix els requisits establerts a l’article 42, que són els següents:

  • a) Vincular la data i l’hora amb les dades de manera que s’elimini raonablement la possibilitat de modificar les dades sense que es detecti.
  • b) Basar-se en una font d’informació temporal vinculada al Temps Universal Coordinat.
  • c) Haver estat signat mitjançant l’ús d’una signatura electrònica avançada o segellat amb un segell electrònic avançat del prestador qualificat de serveis de confiança o per qualsevol mètode equivalent.

Per tant, el segell del temps de la signatura electrònica garanteix que la signatura s’ha realitzat en un moment donat i no es pot modificar, de manera que s’eviten els fraus. A més, el segell de temps garanteix que les dades associades a la signatura electrònica (data, hora, lloc, adreces de correus que han intervingut, etc.) no s’han alterat.

Qui emet el segellat de temps de la signatura electrònica?

El segellat del temps de la signatura electrònica no pot ser aportat per un dels signants, ja que no garantiria la seguretat i la integritat, sinó que s’aporta per un tercer de confiança, és a dir, un prestador de serveis de confiança com Click & Sign.

Quins efectes jurídics té un segellat de temps de signatura electrònica?

Com dèiem anteriorment, el segellat del temps de la signatura electrònica aporta seguretat i integritat a la signatura d’un document. Els efectes jurídics del segellat de temps es regulen també al Reglament eIDAS, segons el qual no es poden denegar efectes jurídics ni es pot denegar com a prova un segell de temps electrònic pel sol fet d’estar en format electrònic o no complir els requisits del segell qualificat que hem detallat abans.

Per tant, els segells qualificats de temps electrònics tenen una presumpció d’exactitud de la data i l’hora que indiquen i de la integritat de les dades amb què tenen relació aquesta data i hora.

Quan un segell qualificat de temps electrònic és emès per un Estat membre de la Unió Europea, ha de ser reconegut per tots els estats membres.

Quins avantatges aporta el segell de temps de la signatura electrònica?

El segellat del temps a la signatura electrònica aporta avantatges com els següents:

  • És fàcil d’utilitzar i no requereix que l’usuari tingui coneixements tècnics específics.
  • Assegura el moment exacte en què es va signar un determinat document i que aquest document no ha estat posteriorment modificat.
  • Des del moment en què s’inclou el segell de temps al document, la signatura electrònica és segura, no es pot repudiar pels signants i pot ser usada com a prova en un procediment judicial.

En quins casos és important el segell de temps amb signatura electrònica?

El segell de temps a la signatura electrònica és fonamental en multitud de contractes i documents que signen les empreses. Podem destacar els següents:

  • Pòlisses d’assegurances. És fonamental conèixer el moment en què comencen les cobertures per, per exemple, considerar si un sinistre es cobreix o no.
  • Consentiment informat. Al sector salut es realitzen proves i tractaments en què cal obtenir un consentiment informat del pacient. En aquests casos és important conèixer el moment exacte en què es va prestar el consentiment.
  • Contracte de lloguer. Les obligacions derivades d’un contracte de lloguer d’un habitatge o local comercial (com el pagament de la renda) sorgeixen en el moment en què el contracte entra en vigor, que sol coincidir amb el moment de la signatura.
  • Contracte de treball. Passa el mateix amb els contractes de treball, les obligacions de l’empresa i de l’empleat neixen en el moment de la signatura, per la qual cosa és crucial conèixer la data.

El segellat del temps a la signatura electrònica és, per tant, l’element essencial per aportar seguretat i integritat al procés de signatura i establir el moment a partir del qual té efectes el document signat. Prova la signatura electrònica ara i comprova personalment tots els avantatges que aporta.

Feu un comentari