És vàlida la signatura electrònica d’un contracte de lloguer?

Si treballes en el sector immobiliari i comercialitzes habitatges o altres immobles per llogar, t’interessa que l’operació es tanqui aviat perquè el propietari comenci a cobrar la renda, l’inquilí gaudeixi de casa i tu puguis rebre els teus honoraris. Això suposa la necessitat que s’acceleri el procés de signatura. En aquest post et parlem de l’ús de la signatura electrònica en el contracte de lloguer, si és vàlida o no, com s’utilitza i quins avantatges aporta.

Els processos de signatura física d’un contracte de lloguer són complicats perquè les parts interessades s’han de desplaçar i ajuntar-se, en general, en una sala per signar. Això requereix que els contractes s’imprimeixin i es revisin per veure que coincideixen amb l’original i, finalment, se signin. El procés comporta temps i recursos (paper, tinta, gasolina per al desplaçament, etc.), però es pot simplificar amb la signatura electrònica.

Què és la signatura electrònica d’un contracte de lloguer?

La signatura electrònica es regula en el Reglament Europeu 910/2014 denominat eIDAS que la defineix com: les dades en format electrònic annexes a altres dades electròniques o associats de manera lògica amb ells que utilitza el signant per signar.

A més, el Reglament eIDAS defineix tres tipus de signatures electròniques: la simple, l’avançada i la qualificada. En el cas del contracte de lloguer d’un pis, un local o un altre immoble, és aconsellable utilitzar una signatura electrònica avançada, ja que existeix una necessitat d’aportar seguretat jurídica a les parts de manera que:

– S’identifiqui de forma inequívoca als signants.

– Els signants no puguin negar que han signat.

– El document sigui l’original i no s’hagi modificat.

És vàlida la signatura electrònica en un contracte de lloguer?

Per veure en profunditat la validesa de la signatura electrònica en un contracte de lloguer hem d’analitzar el que diu la legislació aplicable. Pel que fa a la forma dels contractes cal analitzar l’article 1278 del Codi Civil que estableix el següent:

Els contractes seran obligatoris, qualsevol que sigui la forma en què s’hagin celebrat, sempre que en ells concorrin les condicions essencials per a la seva validesa.

Per tant, un contracte de lloguer pot ser escrit o verbal.

Per completar l’anterior, l’article 37 de la Llei d’Arrendaments Urbans estableix el següent:

Les parts es podran compel·lir recíprocament a la formalització per escrit del contracte d’arrendament.

En aquest cas, s’ha de fer constar la identitat dels contractants, la identificació de la finca arrendada, la durada pactada, la renda inicial del contracte i les altres clàusules que les parts han acordat lliurement.

Per tant, si les parts ho desitgen el contracte de lloguer es formalitzarà per escrit.

D’altra banda, l’element essencial perquè existeixi un contracte és el consentiment que presten les parts de forma lliure. En aquest sentit, l’article 1262 del Codi Civil matisa que:

El consentiment es manifesta pel concurs de l’oferta i de l’acceptació sobre la cosa i la causa que han de constituir el contracte. (…)

En els contractes formalitzats mitjançant dispositius automàtics hi ha consentiment des que es manifesta l’acceptació.

A conseqüència de l’anterior, des del moment en què s’utilitza la signatura electrònica en un contracte de lloguer és vàlida sempre que es demostri que hi ha consentiment per les parts signants. En el cas de la signatura electrònica avançada la validesa deriva del fet que:

– Està vinculada exclusivament a una persona.

– Permet la identificació inequívoca del signant.

– Per a la seva creació s’utilitzen dades que només el signant pot utilitzar i que estan sota el seu control exclusiu.

– Es vincula amb les dades signades pel tant, si aquestes es modifiquen, es podrà detectar.

Quins avantatges aporta l’ús de la signatura electrònica en un contracte de lloguer?

La signatura electrònica aporta diversos beneficis a la signatura de contractes de lloguer:

– Millora la satisfacció dels clients, que poden signar ràpidament i des de qualsevol lloc.

– Simplifica el procés de signatura, ja que no cal una reunió física dels signants.

– És possible fer seguiment del procés de signatura, de manera que es pot veure qui ha signat i qui no.

– Es pot utilitzar en diversos tipus de contractes de lloguer, per exemple, en el lloguer d’habitatges, locals, naus, terrenys. A Click & Sign tenim clients del sector immobiliari als que oferim serveis de signatura electrònica per a contractes de lloguer d’habitatge protegit, que són contractes que requereixen ser presentats davant organismes oficials com l’IVIMA.

A conseqüència de tot l’anterior, l’ús de la signatura electrònica en un contracte de lloguer no només és vàlida, sinó que també és recomanable per afavorir el dinamisme del sector i la rapidesa en l’ocupació d’immobles buits.

Feu un comentari