Com es presenta la signatura electrònica en un procediment judicial?

Els empresaris, quan decideixen contractar serveis de signatura electrònica es plantegen diversos dubtes. Un dels més freqüents és el que es refereix a si és vàlid o no un document signat amb signatura electrònica com a prova en un procediment judicial i com es presenta. En aquest post t’expliquem tots els detalls perquè coneguis una mica més els beneficis de la signatura electrònica, perquè no cometis errors i el teu document signat electrònicament sigui totalment eficaç com a prova processal.

És vàlida la signatura electrònica en un procediment judicial?

La resposta és que sí, ja que diverses regulacions li donen a la signatura electrònica qualificada la mateixa validesa que la signatura manuscrita i la signatura electrònica avançada a plens efectes jurídics. En concret, en l’àmbit europeu, l’article 25 del Reglament eIDAS estableix el següent:

Article 25: Efectes jurídics de les signatures electròniques

 1. No es denegaran efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a una signatura electrònica pel sol fet de ser una signatura electrònica o perquè no compleixi els requisits de la signatura electrònica qualificada.
 2. Una signatura electrònica qualificada tindrà un efecte jurídic equivalent al d’una signatura manuscrita.
 3. Una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda com una signatura electrònica qualificada en tots els altres estats membres.

Com presentar la signatura electrònica en un procediment judicial?

Per presentar la signatura electrònica en un procediment judicial cal considerar diversos aspectes:

 • D’una banda, el document signat electrònicament és digital pel que haurà d’imprimir-se o aportar-se en format digital, d’altra banda, el document d’evidències digitals que es genera amb totes les dades del procés de signatura també és digital i passa el mateix, caldrà veure si es presenta imprès o en una memòria USB.  En qualsevol cas, l’original sempre és el document electrònic.
 • Els documents que serveixen de prova en la demanda judicial s’adjunten a la mateixa com a annexos.
 • La forma de presentar les proves en un judici pot variar d’un país a un altre i, fins i tot, d’un jutjat a un altre dins del mateix país, en funció de diversos aspectes:
  • Mitjans digitals que utilitza el jutjat. En aquest sentit, hi ha països on les demandes i altres escrits processals poden ser presentats a través de plataformes digitals i, en aquests casos, la presentació d’un document signat electrònicament és més senzilla.
  • Coneixement i preparació dels jutges sobre aquest tipus de proves. En general, als països on s’utilitzen plataformes electròniques per a la presentació de demandes, els jutges estan més acostumats a veure i utilitzar la signatura electrònica.
 • Regulació processal de la prova de signatura electrònica. En aquest sentit hem de destacar els següents:
  • La legislació processal civil (Llei d’Enjudiciament Civil – LEC) aporta eficàcia com a prova en judici a tots els documents siguin en format físic o electrònic, però la seva validesa com a prova depèn de la crítica sana de jutge.
  • La LEC estableix també en l’article 326.3 el següent: Quan la part a qui interessi l’eficàcia d’un document electrònic ho sol·liciti o s’impugni la seva autenticitat, integritat, precisió de data i hora o altres característiques del document electrònic que un servei electrònic de confiança no qualificat dels que preveu el Reglament (UE) 910/2014 de Parlament Europeu (…), es procedirà d’acord amb el que estableix l’apartat 2 d’aquest article i en el Reglament (UE) núm. 910/2014.

L’apartat 2 de l’esmentat article estableix que, si una part presenta un document electrònic i l’altra impugna la seva autenticitat, s’haurà de demanar una confrontació pericial de lletres o un altre mitjà de prova que acrediti l’autenticitat.

Intervenció d’un perit judicial informàtic en el judici

A conseqüència del que hem vist en l’apartat anterior, si presentes un contracte signat amb signatura electrònica en un procediment judicial, per exemple, i l’altra part no reconeix la seva autenticitat, podràs sol·licitar un informe pericial a un perit informàtic.

L’informe pericial ha de demostrar de manera indubtable:

 • La identitat de les persones que signen el document.
 • La data i hora de la signatura.
 • Les adreces de correu electrònic o telèfons mòbils que han intervingut.
 • El document que s’ha signat.
 • La integritat del document signat, és a dir, que no ha estat manipulat ni falsificat.

En el cas en què no presents una prova addicional (informe pericial) per demostrar l’autenticitat de la signatura, el valor de la prova dependrà del que consideri el jutge en funció dels documents aportats i de la prova practicada en judici.

En definitiva, la signatura electrònica té validesa com a prova en un procés judicial, però pot passar que sigui impugnada. Si això passa, caldrà aportar una prova addicional com un informe pericial.

Feu un comentari